مرکز آموزش عالی آزاد تخصصی مدیریت
مجری دوره های آزاد تخصصی مدیریت ویژه تحصیلات تکمیلی در دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات تهران
چهره علمی دانشگاه ها


اساتید و اعضاء هیات علمی دانشکده
لينک هاي مرتبط با اين بخش
 دکتر محمدرضا بهرنگی - گروه مدیریت آموزشی
 دکتر کامران محمدخانی - گروه مدیریت آموزش عالی
 مقالات
 مدل مبتنی بر هوش عاطفی، برای اثربخشی بهبود اعضای هیات علمی
 دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم - گروه مدیریت آموزشی
 دکتر پریوش جعفری مدیر گروه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
 دکتر نادر قلی قورچیان مدیر گروه مقطع دکتری تخصصی مدیریت آموزشی و آموزش عالی
 دکتر علی تقی پور ظهیر- گروه مدیریت آموزشی
 دکتر افسانه زمانی مقدم - گروه مدیریت آموزشی
 دکتر حمید رضا آراسته - گروه مدیریت آموزش عالی
 دکتر رضا نجف بیگی مدیر گروه مقطع دکترای مدیریت دولتی
 دکتر غلامرضا معمارزاده طهران مدیر گروه مقطع ارشد مدیریت دولتی
 دکتر هاشم نیکو مرام مدیر گروه مقطع دکتری تخصصی مدیریت امور فرهنگی
 دکترسید رضا صالحی امیری مدیر گروه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی
 دکتر محمود البرزی مدیر گروه مقطع ارشد مدیریت صنعتی
 دکتر جمشید ناظمی مدیر گروه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
 دکتر حسین وظیفه‌دوست مدیر گروه ارشد مدیریت اجرائی
 دکتر سید جمال‌الدین طبیبی مدیر گروه ارشد و دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
 دکتر علی اکبر رضائی مدیر گروه ارشد مدیریت شهری
 دکتر علی‌اکبر فرهنگی مدیر گروه دکتری تخصصی مدیریت رسانه
 دکترحمیده رشادت‌جو مدیر گروه کارشناسی مدیریت جهانگردی و هتلداری